KVKK Bildirimi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

(HİZMET ALANLAR)

   Antalya Özel Yalın Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği ( Yalın Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti.) veri sorumlusu ŞİRKET olarak, 6698 Sayılı “Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu” ise KVKK olarak anılacaktır. Kişisel verilerinizin elde edilmesi sırasında; kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizi toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile yine ilgili kanunun 11. maddesinde sayılan haklarınız konusunda ŞİRKET tarafından, ilgili kişi olarak tarafınıza aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirirken sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmek için hazırlanmıştır. İş bu aydınlatma metni KVKK’nın “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi çerçevesinde hazırlanmıştır.

   Veri sorumlusu ŞİRKET tarafından, kişisel verileriniz aşağıda açıklanan şartlar çerçevesinde toplanacak, işlenecek, saklanacak, veride değişiklik olması halinde güncellenecek, mevzuata aykırı olmamak kaydı ile kanun metninde sayılı durumlarda üçüncü kişilere aktarılabilecek ve sınıflandırılabilecektir. Aydınlatma Metninde “Kişisel Verileriniz” için yapılan açıklamalar, “Özel Nitelikli Kişisel Veriler” inizi de kapsamaktadır.

İLGİLİ KİŞİ OLARAK TARAFINIZDAN TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER

Talep edilen kişisel verileriniz hizmet verme koşuluna dayandırılmamaktadır.

 

        Muayene Veya Tedavi Olacak Hastalar İçin;

  1. Kimlik Bilgileriniz:

Türk vatandaşı olmanız halinde;

1.Adınız, Soyadınız, T.C. Kimlik Numarasınız, Cinsiyetiniz, Doğum Tarihiniz,

 

Türk vatandaşı olmamanız halinde;

2.Adınız, Soyadınız, Uyruğunuz, Geçici Kimlik Numaranız, Cinsiyetiniz, Doğum Tarihiniz, Pasaport ön yüz fotokopiniz.

 

  1. İletişim Bilgileriniz:

3.Türkiye’de bulunan adresiniz

  1. GSM Numarasınız, E-Posta Adresiniz,

(YUKARIDA MADDE 1-2-3-4 DE SAYILAN VERİLERİNİZ KVKK madde 5/1’ e GÖRE AÇIK RIZA VERMENİZ DURUMUNDA İŞLENMEKTEDİR.)

 

  • Muayene ve Tedavi sırasında Elde Edilen Test/Tahlil Sonuçlarınız;

5.Muayene ve tedavi süresince ŞİRKET bünyesinde oluşturulan hasta takip dosyanızda sürecin takip edilmesi amacıyla sunduğunuz laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, diş röntgeniniz, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, reçete bilgileriniz, geçirdiğiniz rahatsızlıklar, kalıcı rahatsızlıklarınız, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık verileriniz, (KVKK 6/3 TIBBİ TEŞHİS TEDAVİ VE BAKIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ AMACIYLA İŞLENMEKTEDİR.)

 

6.Ödeme ve faturalama bilgileri gibi finansal verileriniz,

(KVKK 5/2ç HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜĞÜN YERİNE GETİRİLMESİ AMACIYLA İŞLENMEKTEDİR.)

 

7.ŞİRKET adına açılmış olan web sitesi, sosyal medya hesaplarına yapmış olduğunuz yorumlarınız, verdiğiniz yanıtlar ve yapmış olduğunuz değerlendirilmeler. 

 

8.ŞİRKET adına açılmış olan https://www.yalindis.com/tr , adlı web sitesinde doldurmuş olduğunuz formlarda ve anketlerde bizimle paylaşmış olduğunu kişisel verileriniz, konum bilgileriniz. E-posta, şirket telefonu veya diğer sair kanallar ile bize ulaştığınızda paylaştığınız kişisel verileriniz.

 

(YUKARIDA MADDE 7 ve 8 DE SAYILAN VERİLERİNİZ KVKK 5/2d DE SAYILAN İLGİLİ KİŞİNİN KENDİSİ TARAFINDAN ALENİLEŞTİRİLMİŞ OLMASI NEDENİYLE İŞLENMEKTEDİR.)

 

9.Şirketimizde bilginiz dahilinde çektirmiş olduğunuz fotoğraflarınız ve bilginiz dahilinde çektirmiş olduğunuz tedavi öncesi, tedavi sonrasını gösterir “diş” fotoğraflarınız.

(YUKARIDA MADDE 9 DA SAYILAN VERİLERİNİZ KVKK madde 5/1’ e GÖRE AÇIK RIZA VERMENİZ DURUMUNDA İŞLENMEKTEDİR.)

 

18 Yaşını Doldurmamış Hasta Ve Tercümanlar İçin;

10.İsim- soy isim ve hastaya yakını iseniz yakınlık dereceniz,

 

11.Şirketimiz merkezimize gelen tüm ziyaretçilerimizin ve tüm çalışanlarımızın kapalı devre kamera görüntüleri kaydedilmektedir. Ses kaydı alınmamaktadır. (ŞİRKET bünyesinde bulunan her kameranın alt kısmında siz değerli ziyaretçilerimizin görebileceği şekilde sizi aydınlatma metinlerine yönlendirecek ayrıca kare kodlar mevcuttur.)

(YUKARIDA SAYILAN 10 ve 11.MADDE KVKK 5/2f MEŞRU MENFAATLERİN TEMİNİ VE 5/2e BİR HAKKIN TESİSİ, KULLANILMASI, KORUNMASI İÇİN İŞLENMEKTEDİR.)

 

 

 

 

  1. Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği

 

-Kvkk madde  5/1 açık rıza vermeniz durumunda işlenmektedir. - Kvkk madde 5/2a Kanunda açıkça öngörülmesi

-Kvkk madde 5/2c Sözleşmenin kurulması veya ifası- Kvkk madde 5/2f meşru menfaatlerin temini

-Kvkk madde 5/2ç hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi

-Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi  - Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

-Kvkk madde 5/2d ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması amacıyla işlenmektedir.

-Kvkk madde 5/2e Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

-Kvkk madde 6/3 Tıbbi teşhis tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi

-Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

-Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi          

-Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi 

-Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

-Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

-Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi -Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

-Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi -Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

-Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi -Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

-İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi -İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

-İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi -Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

-Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi -Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

-Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi -Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

-Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi -Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

-Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi -Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

-Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi      

 

Amaçları ile tamamen ya da kısmen otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenebilir.

 

  1. Kişisel Verilerinizin Kimlere Hangi Amaçla Aktarılacağı

 

Kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri, 6698 Sayılı KVKK’nın 8.  ve 9. Maddeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde, yukarıda 2. maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda;

Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri, Adli makamlar (Mahkemeler ve İcra Daireleri), şirketin tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğu yurt içinde bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar, hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu,( Tıp merkezleri , hastaneler) , açıkça yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcileriniz, şirketin çalışmakta olduğu avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığı üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi mercilere aktarım yapılmaktadır. Yurtdışına veri aktarımı yapılmamaktadır.

 

  1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

 

Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olmak şartıyla, tamamen ya da kısmen otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elektronik veya fiziki ortamlarda toplanmaktadır. Madde 1’de detaylıca belirtilen kişisel verilerinizin toplanmasının ve işlenmesinin hukuki sebebi;

-Özel Hastaneler Yönetmeliği -Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,

-3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, -2004 Sayılı İcra İflas Kanunu, -4537 Sayılı İş Kanunu,

-663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

-Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri, - 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, -6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu,

-5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve Sair Yasal Mevzuat Hükümleridir.

 

  1. Veri Sahibi (İlgili Kişi) Olarak Haklarınız

                    

KVKK’nın “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesine ve T. C. Anayasası’nın “Özel Hayatın Gizliliği” başlıklı 20. maddesinin 07/05/2010 tarihli ek fıkrası uyarınca, ilgili kişi olarak ŞİRKET’e başvurunuz halinde aşağıdaki haklara sahipsiniz;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek. Kişisel verilerinizin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek. Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek. KVKK’nın 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini istemek. KVKK’nın 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

 

 

  1. Veri Sahibi (İlgili Kişi) Olarak ŞİRKET’e Başvuru Yapmanız

 

Kişisel veri sahibi (İlgili Kişi) olarak ŞİRKET’e yapacağınız başvurulara, ŞİRKET tarafından 30 gün içerisinde olmak kaydıyla, gerekçeli olarak tarafınıza olumlu ya da olumsuz cevap verilecektir. Taraflarca yapılacak olan başvurular kural olarak ücretsiz olmakla birlikte, işlemin maliyet gerektirmesi halinde ise ŞİRKET maliyeti isteme haklını saklı tutar.

 

Öğretmenevleri Mah. Çamlık Cad. Çamlık Apt. No:40/A, 07070 Konyaaltı/Antalya adresine bizzat teslim edebilir, posta yoluyla gönderebilir.

 

Sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresimiz olan yalindisinfo@gmail.com adresine gönderebilir.

 

https://www.yalindis.com/tr adresindeki BİZE ULAŞIN bölümünden bize iletebilirsiniz.

 

  1. ŞİRKET Bilgileri (Veri Sorumlusu)

 

Şirketin İsmi                : Yalın Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti

Adres                          : Öğretmenevleri Mah. Çamlık Cad. Çamlık Apt. No:40/A, 07070 Konyaaltı/Antalya

Telefon                       : (0242) 229 8999

                                  

MAİL Adresi               : yalindisinfo@gmail.com

Web Adresi                 : https://www.yalindis.com/tr

TEMSİLCİ                 : Hüseyin ASLANTÜRK

 

Detaylı bilgi için ŞİRKET ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Adı Soyadı :_______________________________İmza:_________Tarih:__________________

 

“Okuduğumu anladım” yazınız: _____________________________________________________

 

 

 

18 yaşını bitirmemiş hasta için hastaya yakınlık dereceniz nedir?__________________________

 

Hasta Yakını Adı Soyadı :_______________________________İmza :_________Tarih:________

 

“Okuduğumu anladım” yazınız: _____________________________________________________

 

 

 

TERCÜMAN

 

Adı Soyadı:_________________________________İmza:_______________Tarih:_____________

 

__________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

Tarafıma hasta/hasta yakını tarafından tercüme ettiğim tüm bilgilerin anlaşıldığı söylenmiştir.

 

                                                                          (Formun 1 sureti gereği tarafınıza verilecektir.)